RÁCKEVEI DUNA BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

 (a 2010. július hó 14. napján történt módosítással egységes szerkezetben)

 

I. Fejezet

1/ Az Egyesület neve: RÁCKEVEI DUNA BARÁTI KÖR

 Székhelye: 2300 Ráckeve, Tanács u. 18.

Alapítás éve: 2002.

Az Egyesület működési területe: Az egész ország területe

A Baráti Kör egyesületi formában működik.

A Baráti Kör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

II. Fejezet

A Baráti Kör célja:

 1. A Ráckevei Duna vízminőségének javítása
 2. A hajózás lehetőségének megteremtése a Ráckevei Dunán
 3. A Dunához kötődő természeti adottságok feltárása, bemutatása és annak megóvása
 4. Idegenforgalom szervezése, fejlesztése
 5. Vízi turizmus szervezése, támogatása, fejlesztése
 6. A Ráckevei Duna jövőjével kapcsolatos érdekek feltárása, képviselete és a térségi, helyi szempontok érvényre juttatása
 7. Kapcsolatfelvétel a Duna melléki településeken működő, hasonló céllal alakult civil szervezetekkel Magyarországon és a határon túl egyaránt
 8. Segíteni a Dunán utazók útját és szervezni a Ráckevei Duna bemutatását
 9. Ráckevén és a környéken kialakult, a Ráckevei Dunával kapcsolatos hagyományok feltárása, azok ápolása
 10. Közvetlen kapcsolatfelvétel az Ulm – Budapest Duna Baráti Társasággal
 11. Saját dunai hajó megépítése, üzemeltetése
 12. Pályázatokon való részvétel a célok elérése, a Baráti Kör működtetése érdekében
 13. A szabadidő kulturált eltöltésének megteremtése
 14. Közvetlen kapcsolat ápolása a Ráckevei Duna menti települési Önkormányzatokkal
 15. Kapcsolatfelvétel a Duna vízminőségével foglalkozó környezetvédő szervezetekkel, illetve munkájuk segítése
 16. A Baráti Körhöz nem kötődő helyi önszerveződő közösségek Ráckevei Dunával kapcsolatos elképzeléseinek támogatása
 17. A Baráti Kör saját vagyonának, illetve a rábízott vagyon állagának megőrzése, gyarapítása.

 

III. Fejezet

A Baráti Kör tagsága

 1. A Baráti Kör tagja lehet minden magyar állampolgár, Magyarországon  letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Baráti Kör alapszabály szerinti tevékenységében.
 2. Baráti Körbe történő belépés, továbbá kilépés önkéntes. A tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel a tagdíj fizetésének 12 hónapnál hosszabb idejű elmulasztása, továbbá elhalálozás esetén törléssel, fegyelmi büntetésként kizárással szűnik meg.
 3. A tagok felvétele a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A klub a tagjairól nyilvántartást vezet.

 

 IV. Fejezet

 A Baráti Kör tagjainak jogai és kötelességei

1/ A tag jogai:

a)     jogosult a Baráti Kör közgyűlésén részt venni,
b)    részt vehet az elnökség tagjainak, a Baráti Kör egyéb tisztségviselőinek megválasztásában,
c)     véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Baráti Kört érintő bármely kérdésben, indítványozhatja a Baráti Kör jogszabályba, alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését a tudomására jutástól számított 30 napon belül a Pest Megyei Bíróságnál,
d)    a Baráti Kör elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a Baráti Kör szerveinek munkájában, részesülhet a Baráti Kör által nyújtott szolgáltatásokban, használhatja vagyontárgyait,
e)     a tag kilépése esetén vagyoni részesedés kivételére nem jogosult.

2/ A tag kötelességei:

a)     az alapszabály betartása a Baráti Kör szervei határozatainak végrehajtása,
b)    a tagsági díj fizetése, a Baráti Kör vagyonának megóvása,
c)     köteles a Baráti Kör közgyűlésein részt venni.

 

V. Fejezet

A Baráti Kör szervezete

 

1/ A közgyűlés

a)     A Baráti Kör legfőbb szerve a közgyűlés.

A közgyűlés a tagok összessége. A közgyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Pest Megyei Bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével azt kívánják.

b)    A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 30 napon belül történő másodszori összehívása során az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

c)     A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

A tisztségviselők választása nyílt szavazással történik. Kétharmados többség szükséges a Baráti Kör megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának, a tagfelvétel kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához.

d)    A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-         a Baráti Kör megalakulásának, megszűnésének kimondása,

-         az alapszabály megállapítása, módosítása,

-         az elnökség, elnök, elnökhelyettes, a Felügyelő bizottság és annak elnöke 4 évre szóló megválasztása,

-         az éves költségvetés elfogadása, az éves gazdálkodás jóváhagyása,

-         tagfelvétel (jelentkezni írásban lehet 2 fő meglévő tag ajánlása alapján, a döntéshez a közgyűlés 2/3-os szavazati aránya szükséges),

-         tagdíj megállapítása,

-         fegyelmi jogkör gyakorlása.

 

2/ Az elnökség:

Az elnökség 3 főből áll.

Az elnökség tagjai:

Elnök: Detrich László

Elnökhelyettes: Szöllősi Árpád

Tag: Iványos László.

Az elnökség feladata és hatásköre:

a) a Baráti Kör tevékenységének irányítása

b) a közgyűlés előkészítése,

c) a Baráti Kör eredményes működéséhez, üzemeltetéséhez a szükséges feltételek megteremtése.

 

3/ A Baráti Kör elnöke:

 a) Vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a Baráti Kört.

 b) Irányítja és ellenőrzi a Baráti Kör tevékenységét, irányítja a gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol.

 c) Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

 d) Önállóan képviseli a Baráti Kört és egyszemélyben ír alá.

 

4/ A Baráti Kör elnökhelyettese:

 Az elnök tartós távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén, teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, elnökségi felhatalmazás szerint képviselő a klubot.

 

5/ Az elnökség tagja:

 a) Rendszeresen részt vesz

 - a Baráti Kör feladatainak meghatározásában és megvalósításában,

 - a határozatok előkészítésében és meghozatalában,

 - a közgyűlés az elnökség és az elnök határozatainak, utasításainak végrehajtásában, illetőleg végrehajtásának ellenőrzésében.

 b) Jogosult és köteles a Baráti Kört érintő eseményeket, információkat figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnök elé terjeszteni.

 

 6/ A Felügyelő Bizottság

A Bizottság 3 főből áll

Elnök: Fekete Tibor

Tag: dr. Diamant János

       Szabó Ákos.

 Feladata:

 

a) a Baráti Kör pénzügyi tevékenységének vizsgálata.

 b) A pénzügyi rendelkezések betartásának ellenőrzése.

 c/ A tagsági díj fizetésének ellenőrzése.

 d)A Felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal ülést tart.

 e) A Baráti Kör elnökének kérésére az általa kért dokumentumokat az elnök soron kívül köteles részére átadni.

 

A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a közgyűlésének felelős, annak beszámolni tartozik.

A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja az, aki a Baráti Kör elnökségének tagja, aki a Baráti Kör alkalmazásában áll, vagy gazdasági feladatokat lát el. A Felügyelő Bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a Baráti Kör elnökségét, szükség esetén a felügyelő szervét.

A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, az üléseket az elnök hívja össze és azokon elnököl. A Felügyelő Bizottságot az elnök, az elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság bármely tagjának kérésére 8 napon belül össze kell hívni.

A Felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább 2 tag jelen van.

A bizottság üléséről az elnök jegyzőkönyvet készít és azt aláírásával hitelesíti.

A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozzák.

A bizottság előzetesen köteles megtárgyalni a klub költségvetését, zárszámadását. A Felügyelő Bizottság véleményéről szóban vagy írásban tájékoztatja a közgyűlést.

 

VI. Fejezet

A Baráti Kör jogképessége

 

A Baráti Kör önálló jogi személy, amelyet az elnök képvisel.

E jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökhelyettesre vagy a Baráti Kör bármely tagjára átruházhatja.

 

VII. Fejezet

 A Baráti Kör anyagi forrásai és gazdálkodása

 

1/ A Baráti Kör bevételei:

 a) tagsági díj,

 b) személyek anyagi támogatása,

 c/ állami, társadalmi, gazdálkodó szervezetek, alapítványok anyagi támogatása,

 d) rendezvény és egyéb bevétel.

 

2/ A Baráti Kör éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 

3/ A Baráti Kör tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek megfizetni, a Baráti Kör tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

 

4/ A Baráti Kör megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik.

 

Ha a vagyon hovafordításáról a közgyűlés nem rendelkezett, a megszűnés után a vagyon a városi önkormányzat tulajdonába kerül.

 

VIII. Fejezet

 A Baráti Kör megszűnése

 

A Baráti Kör megszűnik, ha

1. feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,

2. Bíróság határozattal feloszlatja,

3. Bíróság megállapítja megszűnését.

 

ZÁRADÉK

 

 Ezt az alapszabályt a Ráckevei Duna Baráti Kör 2010. július 14-én tartott közgyűlésén megvitatta, s azt 1/2010. számú határozatával elfogadta.

 

Ráckeve, 2010. július 14.

 

Detrich László

elnök